รายละเอียดข่าวสาร : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

การจัดซื้อคอมพิวเตอณืและอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT)
    การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอถุปกรณืต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่ายเทตโนโลยีสารสนเทศ (DILT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
บันทึกข้อมูลเมื่อ 02-05-2560
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

 • Size 121,431 Bytes
 • การจัดซื้อจัดจ้าง ที่ผ่านมาของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
    1 page 1 / 1
   ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักคร^[07-12-2560]
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทัศนศึกษาและศึกษาดูงาน โดยวิธีคัดเลือก[30-10-2560]
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา โดยวิธีคัดเลือก[30-10-2560]
   โครงการเพื่อพัฒนาเครือข่ายวิทยุสื่อสาร[30-10-2560]
   การดำเนินการโครงการทัศนศึกษาและศึกษาดูงาน[27-09-2560]
   การจัดซื้ดวัสดุก๊ฬาเพื่อสานต่อฝันการกีฬา ตามโครงการ สานฝันการกีฬาสู่ระบบการจังหวัดชายแดนใต้[25-09-2560]
   ประกาศผลการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ[25-07-2560]
   ประกาศผลการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ[25-07-2560]
   แผนปฏิบัติการจัดซื้้อจัดจ้าง ปีงบปะรมาณ 2560 (เพิ่มเติม)[15-06-2560]
   การจัดซื้อคอมพิวเตอณืและอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT)[02-05-2560]
   การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน สำหรับสถานศึกษา[02-05-2560]
   ตาราง ปปช.01 ซ่อมแซมอาคารปรับปรุงภูมิทัศน์[06-04-2560]
   ตาราง ปปช.01 ซ่อมแซมบ้านพักครู[06-04-2560]
   แผนปฏิบัติการจัดซื้้อจัดจ้าง ปีงบปะรมาณ 2560[06-04-2560]
   การจัดซื้อครุภัณฑ์[27-12-2560]
   รายการที่ต้องส่งในการจัดซ์้อครุภัณฑ์[22-12-2560]
   แบบรายการก่อสร้างที่ส่งพร้อมวางเบิก[22-12-2560]
   การจัดซื้ดจัดจ้าง[21-12-2560]
   การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการพร้อม Application สำหรับโรงเรียน[31-05-2560]


  หน้าแรก