รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 1 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

ประเมินห้องเรียนคุณภาพ เอื้อต่อการเรียนรู้ ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี
    ในวันที่ 4 กันยายน 2560 กลุ่มนิเทศฯ สพป.ปน.1
ได้เข้าประเมินห้องเรียนคุณภาพ เอื้อต่อการเรียนรู้ ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี
ครูประจำชั้น นางรอสนี  สุขุมาลสกุล
บันทึกข้อมูลเมื่อ 05-09-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
  1 2 3 page 1 / 3
 ประชุมประจำสัปดาห์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ[21-09-2560]
 ในวันที่ 19 กันยายน 2560 คณะกรรมการประเมินชุดที่ 1 ได้ ประเมินโรงเรียนบ้านดาลอ โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง โรงเรียน บ้านทุ่งโพธิ์ และโรงเรียนบ้านคลอง ช้าง[19-09-2560]
 นิเทศการสอนวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี[19-09-2560]
 ประเมินโรงเรียนคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี[19-09-2560]
 ประเมินโรงเรียนคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา[18-09-2560]
 วันที่ 14 กันยายน 2560 กรรมการชุดที่6. ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา. ณ โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ[14-09-2560]
 ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สถานศึกษา[07-09-2560]
 ติดตามผลการขับเคลื่อนขบวนการ PLC สู่สถานศึกษา ฯ โรงเรียนยะหริ่ง โรงเรียนบ้านตาลีอายร์ โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม[07-09-2560]
 าประเมินห้องเรียนคุณภาพ เอื้อต่อการเรียนรู้ ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197[05-09-2560]
 ประเมินห้องเรียนคุณภาพ เอื้อต่อการเรียนรู้ ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี[05-09-2560]
 ประเมินห้องเรียนคุณภาพ เอื้อต่อการเรียนรู้ ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านลดา[05-09-2560]
 อบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้กับกลุ่มโรงเรียนคีรีชล กลุ่มโรงเรียนชลาลัยพัฒนา กลุ่มโรงเรียนยาบีคอลอ กลุ่มโรงเรียนสุวรรณากร กลุ่มโรงเรียนวังพญาหนองจิก[05-09-2560]
 ประเมินห้องเรียนคุณภาพ เอือ้ ต่อการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย ห้องเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปะแดลางา [05-09-2560]
 ประเมินห้องเรียนคุณภาพ เอื้อต่อการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านคลองช้าง[05-09-2560]
 อบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้กับกลุ่มโรงเรียนเมือง กลุ่มโรงเรียนปูยุด กลุ่มโรงเรียนนพเก้า กลุ่มโรงเรียนธารามิตร กลุ่มโรงเรียนพิกุลทอง และกลุ่มโรงเรียนยะหริ่งแหลมทราย[04-09-2560]
 ประเมินห้องเรียนคุณภาพเอื้อต่อการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านตลาดนัดคลองขุด[30-08-2560]
 ประเมินห้องเรียนคุณภาพ เอื้อต่อการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยวิทยา)[30-08-2560]
 ประเมิน ห้องเรียนคุณภาพ เอือ้ ต่อการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนบ้านบางมะรวด[30-08-2560]
 ประเมินห้องเรียนคุณภาพ เอื้อต่อการเรียนรู้ ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ โรงเรียนบ้านบาโลย[30-08-2560]
 ประเมินห้องเรียนคุณภาพ เอื้อต่อการเรียนรู้ ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเฑียรยา[30-08-2560]

หน้าแรก