รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 1 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

ประเมินห้องเรียนคุณภาพ เอือ้ ต่อการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย ห้องเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปะแดลางา
    
วันที่ 4 กันยายน 2560 กลุ่มนิเทศฯ สพป.ปน.1 ได้เข้าประเมินห้องเรียนคุณภาพ
เอือ้ ต่อการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย ห้องเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปะแดลางา
ครูซาวาตี ดอเลาะ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 05-09-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
  1 2 3 page 1 / 3
 เยี่ยมสนามสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน O-LAS[21-11-2560]
 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการวัดและประเมินผลฯ [13-11-2560]
 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ (ศอข.)[06-11-2560]
 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมประชุมหารือถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการมา “ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2560 - วันที่ 31 ตุลาคม 2560”[02-11-2560]
 โครงการอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[28-10-2560]
 ศึกษานิเทศก์ร่วมกับบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน “มหกรรมวิชาการชบาบานการศึกษา ตานี 1 ประจำปี 2560”[22-09-2560]
 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้เชิญ “นางอารี พันทสิริ” นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [22-09-2560]
 ประชุมประจำสัปดาห์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ[21-09-2560]
 ในวันที่ 19 กันยายน 2560 คณะกรรมการประเมินชุดที่ 1 ได้ ประเมินโรงเรียนบ้านดาลอ โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง โรงเรียน บ้านทุ่งโพธิ์ และโรงเรียนบ้านคลอง ช้าง[19-09-2560]
 นิเทศการสอนวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี[19-09-2560]
 ประเมินโรงเรียนคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี[19-09-2560]
 ประเมินโรงเรียนคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา[18-09-2560]
 วันที่ 14 กันยายน 2560 กรรมการชุดที่6. ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา. ณ โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ[14-09-2560]
 ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สถานศึกษา[07-09-2560]
 ติดตามผลการขับเคลื่อนขบวนการ PLC สู่สถานศึกษา ฯ โรงเรียนยะหริ่ง โรงเรียนบ้านตาลีอายร์ โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม[07-09-2560]
 าประเมินห้องเรียนคุณภาพ เอื้อต่อการเรียนรู้ ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197[05-09-2560]
 ประเมินห้องเรียนคุณภาพ เอื้อต่อการเรียนรู้ ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี[05-09-2560]
 ประเมินห้องเรียนคุณภาพ เอื้อต่อการเรียนรู้ ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านลดา[05-09-2560]
 อบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้กับกลุ่มโรงเรียนคีรีชล กลุ่มโรงเรียนชลาลัยพัฒนา กลุ่มโรงเรียนยาบีคอลอ กลุ่มโรงเรียนสุวรรณากร กลุ่มโรงเรียนวังพญาหนองจิก[05-09-2560]
 ประเมินห้องเรียนคุณภาพ เอือ้ ต่อการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย ห้องเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปะแดลางา [05-09-2560]

หน้าแรก