ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่


 ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 เพื่อบรรจุและแต่...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
 ขอเชิญร่วมทำบุญจัดพิมพ์หนังสือ"พ่อหลวงกับพระพุทธศาสนา"[งานประชาสัมพันธ์]  
 ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม[งานประชาสัมพันธ์]  
 ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรม โครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ รุ่นที่2[งานประชาสัมพันธ์]  
 ประชาสัมพันธ์ครูเข้าร่วมโครงการฯหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา โดยการใช้เครื่องมื...[งานประชาสัมพันธ์]  
  ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ในการเสนอชื่อบคคลหรือองค์กร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกราง...[งานประชาสัมพันธ์]
 เชิญชวนส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 [งานประชาสัมพันธ์]
 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม[งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา"[งานประชาสัมพันธ์]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) การสรรหาแ...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี2560[งานประชาสัมพันธ์]
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป้นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแ...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงา...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 คู่มือการใช้แบบทดสอบทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน (Ordinary Local Assessment System : O-LAS) ปีก...[กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล]
 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลา...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขต...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 กิจกรรม Thailand STEM Festival 2017[งานประชาสัมพันธ์]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 page 1 / 9