ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่


 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน[กลุ่มอำนวยการ]  
 ขอเชิญร่วมแข่งขันสวดทำวัตรเช้าและบทโพชฌงค์ ครั้งที่ ๖ ชิงถ้วยพระราชทาน[กลุ่มอำนวยการ]  
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
 การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาฯ [กลุ่มอำนวยการ]  
 ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนแสดงความคิดเห็น [กลุ่มอำนวยการ]  
 ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูกาลระบา...[กลุ่มอำนวยการ]
 ประชาสัมพันธ์โครงการและเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง การแนะแนวการศึกษาต่อ [กลุ่มอำนวยการ]
 ประชาสัมพันธ์การตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา [กลุ่มอำนวยการ]
 การทบทวนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ลงนามฯ [กลุ่มอำนวยการ]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560"[งานประชาสัมพันธ์]
 ขอความอนุเคราะห์รณรงค์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ปีงบป...[งานประชาสัมพันธ์]
 การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร กศ.ม.การวิจัยและประเมิ...[งานประชาสัมพันธ์]
  การขายทอดตลาดเพื่อรื้อถอนอาคารสิ่งก่อสร้าง[งานประชาสัมพันธ์]
 คู่มือการบันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สินและบัญชีวัสดุสำหรับสถานศึกษา[หน่วยตรวจสอบภายใน]
 การจัดโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แล...[งานประชาสัมพันธ์]
 ประกาศให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จ...[ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
 โครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ประจำปี 2560 หลักสูตรปันจักสีลัต[งานประชาสัมพันธ์]
 การเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค[งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม[งานประชาสัมพันธ์]
 แจ้งประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวง[งานประชาสัมพันธ์]

  1 2 3 4 5 6 7 8 page 1 / 8