หน้ารวมกิจกรรมสถานศึกษาในสังกัด


บ่มเพาะจิตอาสา ร่วมใจพัฒ...

บ้านตันหยงเปาว์
กิจกรรมหนูน้อยจ้าวเวหาช...

บ้านตันหยงเปาว์
ประเมินการอ่านออก เขียนไ...

บ้านตันหยงเปาว์
ค่ายทักษะชีวิตพลังเด็กแ...

บ้านตันหยงเปาว์
เยี่ยมบ้านนักเรียน

บ้านค่าย
ประชุมเตรียมจัดงานวันแม...

บ้านรูสะมิแล
ผลผลิตจากแหล่งเศรษฐกิจพ...

บ้านรูสะมิแล
นักเรียนได้ไปทำความสะอา...

บ้านรูสะมิแล
คณะครูได้ไปเยี่ยมบ้านนั...

บ้านรูสะมิแล
ตำรวจปัตตานี ได้มาให้ควา...

บ้านรูสะมิแล
โรงเรียนบ้านรูสะมิแล สาม...

บ้านรูสะมิแล
จัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ...

บ้านรูสะมิแล
ทดสอบอ่านออกเขียนได้

บ้านรูสะมิแล
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาแล...

บ้านตันหยงเปาว์
กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่...

บ้านตันหยงเปาว์
รับตราพระราชทานบ้านวิทย...

ชุมชนวัดป่าศรี
กีฬาต้านยาเสพติด(ป่าศรีเ...

ชุมชนวัดป่าศรี
โรงพยาบาลปัตตานีและโรงพ...

บ้านรูสะมิแล
ประชุมชี้แจง และปรึกษาหา...

บ้านรูสะมิแล
ประเมินภูมิทัศน์โรงเรีย...

บ้านตันหยงเปาว์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 page 10 / 15