กิจกรรมของเขตพื้นที่


ประชุมคณะกรรมการดำเนินก...

กลุ่มบริหารงานบุ...
ประชุมคณะกรรมการจัดการแ...

กลุ่มส่งเสริมการ...
ประชุมคณะกรรมการสรรหาข้...

กลุ่มส่งเสริมการ...
ประชุมการคัดเลือกรางวัล...

กลุ่มบริหารงานบุ...
ประชุมสร้างการรับรู้ ควา...

กลุ่มอำนวยการ
การประเมินการดำเนินการต...

กลุ่มอำนวยการ
รวมน้ำใจ ชาวปัตตานีทุกภา...

หน่วยตรวจสอบภายใ...
โครงการอบรมพัฒนาครูผู้ส...

ศูนย์เทคโนโลยีสา...
แข่งขันทักษะวิชาการคณิต...

ศูนย์เทคโนโลยีสา...
พิธีลงนามถวายพระพร

กลุ่มอำนวยการ
ปรับภูมิทัศน์ของกลุ่มบร...

กลุ่มบริหารงานบุ...
พบปะ ข้าราชการครู นักเรี...

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมประชุมติดตามความก้า...

กลุ่มอำนวยการ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนร...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมวิทยากรสอนศาสนาอิ...

กลุ่มอำนวยการ
อบรมการใช้เทคโนโลยีสารส...

ศูนย์เทคโนโลยีสา...
ประชุมคณะกรรมการบริหารก...

กลุ่มอำนวยการ
พิธีมอบเครื่องราชอิสริย...

กลุ่มอำนวยการ
คณะกรรมการจัดเตรียมเอกส...

กลุ่มบริหารงานกา...
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ...

ศูนย์เทคโนโลยีสา...
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 page 7 / 30