กิจกรรมของเขตพื้นที่


ตรวจเยี่ยมกิจกรรมโครงกา...

กลุ่มส่งเสริมการ...
ศึกษานิเทศก์ร่วมกับบุคล...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
กลุ่มนิเทศติดตาม และประเ...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
ตรวจเยี่ยมโครงการสัมพัน...

กลุ่มส่งเสริมการ...
ตรวจเยี่ยมโครงการสัมพัน...

กลุ่มส่งเสริมการ...
ประชุมประจำสัปดาห์ กลุ่ม...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
เยี่ยมโครงการส่งเสริมสั...

กลุ่มส่งเสริมการ...
การติดตามประเมินผลการช่...

กลุ่มอำนวยการ
"ตรวจเยี่ยมกิจกรรมโครงกา...

กลุ่มส่งเสริมการ...
ในวันที่ 19 กันยายน 2560 คณะกร...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
นิเทศการสอนวิทยาศาสตร์ ณ...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
ประชุมงานมหกรรมวิชาการห...

กลุ่มอำนวยการ
ประเมินโรงเรียนคุณธรรมแ...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
ประชุมคณะทำงานเตรียมควา...

กลุ่มอำนวยการ
ประเมินโรงเรียนคุณธรรมแ...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคล...

กลุ่มอำนวยการ
วันที่ 14 กันยายน 2560 กรรมการ...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
พิธีเปิดการอบรมพนักงานธ...

กลุ่มอำนวยการ
การอบรมพนักงานธุรการ วัน...

กลุ่มอำนวยการ
พิธีเปิดการอบรมพนักงานธ...

กลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 page 4 / 33