กิจกรรมของเขตพื้นที่


ประเมินห้องเรียนคุณภาพ เ...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
ประเมินห้องเรียนคุณภาพ เ...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
ประเมินห้องเรียนคุณภาพ ร...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
ประเมินห้องเรียนคุณภาพ เ...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
ประเมินห้องเรียนคุณภาพเ...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
ส่งมอบแบบทดสอบระดับเขตพ...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
ประชุมจัดทำคู่มือปฏิบัต...

กลุ่มอำนวยการ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือก...

กลุ่มอำนวยการ
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบร...

กลุ่มอำนวยการ
ลุ่มนิเทศฯ สพป.ปน.1 ได้เข้...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
ประเมินโรงเรียนคุณภาพ เอ...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนร...

กลุ่มอำนวยการ
รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมปฐมนิเทศพนักงานธุ...

กลุ่มอำนวยการ
ประเมินห้องเรียนคุณภาพ เ...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
ติดตามการจัดการศึกษาปฐม...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
ประเมินห้องเรียนคุณภาพ เ...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
ประเมินห้องเรียนคุณภาพ เ...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
คณะกรรมการจากมูลนิธิยุว...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
ประเมินห้องเรียน คุณภาพ ...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 page 4 / 30