กิจกรรมของเขตพื้นที่


เยี่ยมจุดรับสมัครคัดเลื...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเ...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมชี้แจงโครงการเสริ...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการควบคุมเ...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมสัมมนา ผอ. สพป. / สพม....

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมรายงานเตรียมความพ...

งานประชาสัมพันธ์
เยี่ยมจุดรับสมัครคัดเลื...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการอำนวยกา...

งานประชาสัมพันธ์
1 ประชุมหารือเพื่อวางแผน...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมหารือการสอบประเมิ...

งานประชาสัมพันธ์
เยี่ยมจุดรับสมัครคัดเลื...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมชี้แจงวิทยากรอิสล...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมวางแผนงานสื่อสารใ...

งานประชาสัมพันธ์
การประชุมการประเมินข้าร...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการประสานแ...

งานประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดอาคารเรียน

งานประชาสัมพันธ์
การอบรมปฏิบัติการจัดซื้...

งานประชาสัมพันธ์
ตรวจเยี่ยมการเตรียมความ...

งานประชาสัมพันธ์
เยี่ยมจุดรับสมัครคัดเลื...

งานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 page 16 / 30