กิจกรรมของเขตพื้นที่


พิธีลงนามถวายพระพร

กลุ่มอำนวยการ
ปรับภูมิทัศน์ของกลุ่มบร...

กลุ่มบริหารงานบุ...
พบปะ ข้าราชการครู นักเรี...

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมประชุมติดตามความก้า...

กลุ่มอำนวยการ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนร...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมวิทยากรสอนศาสนาอิ...

กลุ่มอำนวยการ
อบรมการใช้เทคโนโลยีสารส...

ศูนย์เทคโนโลยีสา...
ประชุมคณะกรรมการบริหารก...

กลุ่มอำนวยการ
พิธีมอบเครื่องราชอิสริย...

กลุ่มอำนวยการ
คณะกรรมการจัดเตรียมเอกส...

กลุ่มบริหารงานกา...
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ...

ศูนย์เทคโนโลยีสา...
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบ...

กลุ่มบริหารงานบุ...
ประเมินสัมฤทธ์ผลการปฏิบ...

กลุ่มบริหารงานบุ...
กคศ. พบผู้บริหารสถานศึกษ...

ศูนย์เทคโนโลยีสา...
การประเมินสัมฤทธิผลการป...

กลุ่มบริหารงานบุ...
การประเมินสัมฤทธิผลการป...

กลุ่มบริหารงานบุ...
งานมหกรรมวัตกรรมการจัดก...

กลุ่มอำนวยการ
โครงการจัดทำระบบลงทะเบี...

กลุ่มอำนวยการ
พิธีมอบทุนการศึกษานักเร...

ศูนย์เทคโนโลยีสา...
การประเมินสัมฤทธิผลการป...

กลุ่มบริหารงานบุ...
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 page 10 / 33