กิจกรรมของเขตพื้นที่


พิธีมอบเครื่องราชอิสริย...

กลุ่มอำนวยการ
คณะกรรมการจัดเตรียมเอกส...

กลุ่มบริหารงานกา...
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ...

ศูนย์เทคโนโลยีสา...
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบ...

กลุ่มบริหารงานบุ...
ประเมินสัมฤทธ์ผลการปฏิบ...

กลุ่มบริหารงานบุ...
กคศ. พบผู้บริหารสถานศึกษ...

ศูนย์เทคโนโลยีสา...
การประเมินสัมฤทธิผลการป...

กลุ่มบริหารงานบุ...
การประเมินสัมฤทธิผลการป...

กลุ่มบริหารงานบุ...
งานมหกรรมวัตกรรมการจัดก...

กลุ่มอำนวยการ
โครงการจัดทำระบบลงทะเบี...

กลุ่มอำนวยการ
พิธีมอบทุนการศึกษานักเร...

ศูนย์เทคโนโลยีสา...
การประเมินสัมฤทธิผลการป...

กลุ่มบริหารงานบุ...
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบ...

กลุ่มบริหารงานบุ...
พิธีปิดโครงการค่ายลูกเส...

กลุ่มอำนวยการ
การเตรียมความพร้อมสำหรั...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมการเตรียมความพร้อ...

กลุ่มอำนวยการ
การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพก...

กลุ่มอำนวยการ
โครงการค่ายลูกเสือต้านภ...

กลุ่มอำนวยการ
พิธีเปิดค่ายลูกเสือต้าน...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมทางไกลเรื่อง ชี้แจ...

ศูนย์เทคโนโลยีสา...
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 page 1 / 24